For kulturkontaktene

Hva skal dere gjøre?

I forkant av en forestilling:

- Holde seg orientert om tilbudet fra kommunen og fylkeskommunen gjennom å følge med på hva som kommer til skolen og når det kommer. Avklar med rektor / ledelse at du som er kulturkontakt får frigitt tid fra undervisning og andre plikter i det tidsrommet skolen er satt opp med et arrangement.

- Informer rektor, lærere og vaktmester om at skolen får besøk av kunstnere / kunstformidlere, hvilket kunstuttrykk det er og navnet på forestillingen i god tid på forhånd. Det bør være faste møter ved skolen der de ulike DKS-tiltakene blir gjort kjent og diskutert. Sørg for at turneplanene blir tatt med i planleggingsmøter for kommende skoleår. Husk på at lærerne skal informere sine klasser om hvilket besøk som kommer til skolen og at de gjør nødvendige forberedelser med informasjonsmateriellet hvis det finns noe slikt.

- Kulturkontakten skal sikre at ting blir gjort, men det er ikke meningen at de skal gjøre alt arbeidet. Det krever et tett samarbeid med for eksempel vaktmester og elevverter/kulturverter.

- Å skape forventninger hos elevene er grunnleggende for et godt møte mellom elevene og kunstnerne. Kunstopplevelsens kvalitet er avhengig av denne forventningen.

- Være dialogpartner for en kontinuerlig utvikling av tilbudet fra kommunen og fylkeskommunen til skolene.


I forbindelse med forestillingen:

- Når? Hva? Hvor? For hvilke klasser? Hvor mange på hver forestilling?

- Dobbeltsjekk faktaark

- Klargjør og deleger arbeidsoppgaver: hvem gjør hva og når.

- Sørge for at alt praktisk er tilrettelagt for besøket.

- Vær tilgjengelig for utøverne og evt elevverter.


 I etterkant av forestillingen:

- Ha ansvar for at tilsendte evalueringsskjema returneres.


Mange er avhengig av at kulturkontaktoppgaven fungerer som den skal. Følges ikke informasjonen opp, vil enkelteleven bli skadelidende gjennom å få et kvalitativt dårligere tilbud. Vi er åpen for all tilbakemelding som kan bedre tilbudet til skolene og enkelteleven, og tar gjerne imot innspill og ønsker som kan bedre våre rutiner og det tilbudet vi gir. Vi er avhengig av at skolene gjør det samme gjennom å sørge for å ha interesserte og orienterte kulturkontakter.